Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO) informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR

SANITARNY W BIAŁOBRZEGACH, ul. Krakowska 28, zwanym dalej: również „PPIS”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email

bialobrzegi@psse.waw.pl lub numerem telefonu 486132360. Z inspektorem Ochrony Danych

można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Do zakresu działania PPIS należy wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie ochrony

zdrowia publicznego. Wynikają one z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar

sprawiedliwości, administracja skarbowa) lub właściwie skonstruowane, zapewniające

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji

międzynarodowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez PPIS przechowywane będą przez okres niezbędny do

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w

przepisach prawa.

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do dostępu do treści

danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

ani do profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ

wynika z przepisów prawa na podstawie, których działa PPIS. Konsekwencją ich niepodania

byłby brak możliwości wykonywania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z

obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku danych osobowych udostępnionych

przez Państwa dobrowolnie, których obowiązek przekazania nie wynika z przepisów prawa,

przysługuje Państwu prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania

ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia. Osoba, której dane przetwarzane są

na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza

przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest

obowiązkowe (wymóg ustawowy). W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych

ma charakter dobrowolny. W celu uzyskania informacji o potencjalnych konsekwencjach

niepodania danych, prosimy o zgłoszenie się do Inspektora Ochrony Danych lub o kontakt:

bialobrzegi@psse.waw.pl, tel. 486132360.

Wróć