Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach
ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białobrzegach przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (48) 613 29 53
bialobrzegi@psse.waw.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Komunikaty

Uwaga upał

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czynna jest w godz.od 730 do 1330

 

Czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 316 minister Anna Zalewska podkreśliła, że waga tornistra jest złożonym problemem, a działania zarówno MEN, jak i nauczycieli, rodziców muszą mieć charakter stały i obejmować swoim zasięgiem różnorodne rozwiązania przy współpracy z innymi podmiotami.

– W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar. Proszę również rodziców by zwracali uwagę na to co ich dziecko nosi w plecaku szkolnym – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę również na to, że nauczyciele przy realizowaniu podstawy programowej nie muszą korzystać z tradycyjnych podręczników. Warto, aby korzystali z zasobów internetu, w tym m.in. bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także e-podręczników, z których można korzystać podczas zajęć.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników, ćwiczeń w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Dzięki Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wiemy, że większość szkół takie miejsce zapewnia. Dodatkowo większość samorządów dba o to, aby szkoły były wyposażone w szafki czy półki przeznaczone do tego celu.

Podczas swojego wystąpienia minister edukacji podkreśliła, że w przygotowanym rozporządzeniu wzmocnimy został przepis obligujący dyrektora szkoły do zapewnienia takiego miejsca uczniom.

– Kończymy pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Apeluję do dyrektorów i nauczycieli o to, aby przypominali uczniom, żeby nie nosili w tornistrach książek czy ćwiczeń, które nie wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu – powiedziała szefowa MEN.

Prawo oświatowe obliguje dyrektorów szkół, aby przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniali oni równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do intensywnego wysiłku umysłowego uczniów w ciągu dnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, która została przyjęta przez Radę Ministrów, od 1 stycznia 2020 r. podręcznik w postaci papierowej powinien być dostępny również w wersji cyfrowej, stanowiącej proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym, zamieszczonej na nośniku elektronicznym lub w Internecie.

Wprowadzenie tego wymogu ma na celu umożliwienie szkołom / uczniom wyboru dogodnej dla nich wersji podręcznika. Dostęp do cyfrowej wersji podręcznika służyć będzie również uczniom niepełnosprawnym dla których, z uwagi na daną niepełnosprawność, cyfrowa wersja podręcznika jest dogodniejsza do odczytu aniżeli papierowa.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Tornistra w Szkole Podstawowej nr 316, minister Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny uczestniczyli w lekcji z udziałem uczniów z klasy III poświęconej tematyce profilaktyki zdrowotnej, która w znacznej mierze była poświęcona tornistrowi. Minister Anna Zalewska wraz z uczniami ze starszych klas szkoły wzięła także udział w prelekcji ratownika medycznego na temat profilaktyki wad postawy. Pokaz połączony był z zajęciami z wychowania fizycznego.

SP 316 realizując różnego rodzaju działania o charakterze innowacyjnym zaprosiła uczestników
Ogólnopolskiego Dnia Tornistra na występ Szkolnej Orkiestry Mandolinowej JUNO WARS, która realizuje autorski program Aleksandry Stadnickiej-Wawer. To wyjątkowy zespół nagradzany na wielu konkursach.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.

 

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO) informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR

SANITARNY W BIAŁOBRZEGACH, ul. Krakowska 28, zwanym dalej: również „PPIS”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email

bialobrzegi@psse.waw.pl lub numerem telefonu 486132360. Z inspektorem Ochrony Danych

można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Do zakresu działania PPIS należy wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie ochrony

zdrowia publicznego. Wynikają one z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar

sprawiedliwości, administracja skarbowa) lub właściwie skonstruowane, zapewniające

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji

międzynarodowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez PPIS przechowywane będą przez okres niezbędny do

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w

przepisach prawa.

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do dostępu do treści

danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

ani do profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ

wynika z przepisów prawa na podstawie, których działa PPIS. Konsekwencją ich niepodania

byłby brak możliwości wykonywania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z

obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku danych osobowych udostępnionych

przez Państwa dobrowolnie, których obowiązek przekazania nie wynika z przepisów prawa,

przysługuje Państwu prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania

ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia. Osoba, której dane przetwarzane są

na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza

przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest

obowiązkowe (wymóg ustawowy). W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych

ma charakter dobrowolny. W celu uzyskania informacji o potencjalnych konsekwencjach

niepodania danych, prosimy o zgłoszenie się do Inspektora Ochrony Danych lub o kontakt:

bialobrzegi@psse.waw.pl, tel. 486132360.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.